Cài đặt cơ bản trên                                                   Đấu dây và cài đặt chức năng PID

          biến tần Hitachi NES-1                                                  cho biến tần Hitachi NJ600B  


                                                  

           Cài đặt chức năng PID trên                                        Cài đặt biến tần Hitachi WJ200

             biến tần Hitachi NES-1                                                  chạy 4 cấp tốc độ  

Kết nối với chúng tôi